بیانات سردار سلامی

جمع آوری سخنان سردار سلامی از موضع انقلاب اسلامی

بیانات سردار سلامی

جمع آوری سخنان سردار سلامی از موضع انقلاب اسلامی

به نام خدا دلبر سالکان / به نام خدا عشق دلدادگان

 

الله

 

من هنوز خود را نشناخته ام...